Pinion Shaft/Differential Pin

  • Pinion Shaft / Differential Pin 1
  • Pinion Shaft / Differential Pin 2
  • Pinion Shaft / Differential Pin 3
  • Pinion Shaft / Differential Pin 4
  • Pinion Shaft / Differential Pin 5
Pinion Shaft / Differential Pin
组装在油性齿轮内PINION内径中,对畅通驱动辊轮轴承起到内轮SHAFT作用。 
   为了使差速齿轮的链齿轮稳定启动,执行Guide作用。


主要功能 1. 组装在油性齿轮内PINION内径中,对畅通驱动辊轮轴承起到内轮SHAFT作用。
2. 为了使差速齿轮的链齿轮稳定启动,执行Guide作用。
适用车型 HMC、KMC的新世代、新小型、前轮6速
其他

(差别性、特征)

齿数精度及清洁度管理